ຕາຕະລາງ 1.6.1.2: ລາຍງານສະຖິຕິ​ນັກຮຽນ-ນັກ​ສຶກສາຄູສຳເລັດການສຶກສາ (ນັກຮຽນໄດ້ທຶນລັດຖະບານ, ຜ່ານການສອບຄັດເລືອກເຂົ້າຮຽນຢູ່ ວຄ) ແຍກຕາມເພດ.

<== ກັບຄືນ

ສົກຮຽນ:
ພາກການຮຽນ: