ຕາຕະລາງ 1.5.2: ລາຍງານສະຖິຕິການອອກໃນຮູບການຕ່າງໆຂອງພະນັກງານ (ສະເພາະລັດຖະກອນບໍລິຫານ) ໃນວິທະຍາໄລຄູ.

<== ກັບຄືນ

ສົກຮຽນ: