ຕາຕະລາງ 1.5.1: ລາຍງານສະຖິຕິການອອກໃນຮູບການຕ່າງໆຂອງພະນັກງານ (ສະເພາະລັດຖະກອນຄູ) ໃນວິທະຍາໄລຄູ.

<== ກັບຄືນ

ສົກຮຽນ: