ຕາຕະລາງ 1.5: ລາຍງານສະຖິຕິການອອກໃນຮູບການຕ່າງໆຂອງພະນັກງານ (ລັດຖະກອນຄູ ແລະ ລັດຖະກອນບໍລິຫານ) ໃນວິທະຍາໄລຄູ.

<== ກັບຄືນ

ສົກຮຽນ: