ຕາຕະລາງ 1.4: ປະຫວັດຫຍໍ້ພະນັກງານໃນວິທະຍາໄລຄູ.

<== ກັບຄືນ

ສົກຮຽນ: