ຕາຕະລາງ 1.3.2: ລາຍງານສະຖິຕິ​ພະນັກງານ (ສະເພາະລັດຖະກອນບໍລິຫານ) ແຍກຕາມເພດ ແລະ ວຸດທິການສຶກສາ.

<== ກັບຄືນ

ສົກຮຽນ: