ຕາຕະລາງ 1.3.1: ລາຍງານສະຖິຕິ​ພະນັກງານ (ສະເພາະລັດຖະກອນຄູ) ແຍກຕາມເພດ ແລະ ວຸດທິການສຶກສາ.

<== ກັບຄືນ

ສົກຮຽນ: