ຕາຕະລາງ 1.3: ລາຍງານສະຖິຕິ​ພະນັກງານ (ລັດຖະກອນຄູ ແລະ ລັດຖະກອນບໍລິຫານ) ແຍກຕາມເພດ ແລະ ວຸດທິການສຶກສາ.

<== ກັບຄືນ

ສົກຮຽນ: