ຕາຕະລາງ 1.1.2.3: ລາຍງານສະຖິຕິ​ນັກຮຽນ-ນັກ​ສຶກສາຄູເຂົ້າໃໝ່ (ຈ່າຍຄ່າຮຽນ, ນັກຮຽນຈ່າຍເອງເຂົ້າຮຽນພາກປົກກະຕິ) ແຍກຕາມເພດ.

<== ກັບຄືນ

ສົກຮຽນ:
ພາກການຮຽນ: