ຕາຕະລາງ 1.1.2.2: ລາຍງານສະຖິຕິ​ນັກຮຽນ-ນັກ​ສຶກສາຄູເຂົ້າໃໝ່ (ຈ່າຍຄ່າຮຽນ, ແຂວງໃຫ້ທຶນເຂົ້າຮຽນພາກປົກກະຕິ) ແຍກຕາມເພດ.

<== ກັບຄືນ

ສົກຮຽນ:
ພາກການຮຽນ: