ຕາຕະລາງ 1.1.1.2: ລາຍງານສະຖິຕິ​ນັກຮຽນ-ນັກ​ສຶກສາຄູເຂົ້າໃໝ່ (ນັກຮຽນໄດ້ທຶນລັດຖະບານ, ຜ່ານການສອບຄັດເລືອກເຂົ້າຮຽນຢູ່ ວຄ) ແຍກຕາມເພດ.

<== ກັບຄືນ

ສົກຮຽນ:
ພາກການຮຽນ: