ຕາຕະລາງ 1.1: ລາຍງານສະຖິຕິ​ນັກຮຽນ-ນັກ​ສຶກສາຄູເຂົ້າໃໝ່ (ນັກຮຽນໄດ້ທຶນລັດຖະບານ ແລະ ຈ່າຍຄ່າຮຽນ) ແຍກຕາມເພດ.

<== ກັບຄືນ

ສົກຮຽນ:
ພາກສາຍຮຽນ: